اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 94 از 94 نتیجه
از 2
 
حمید عبداللهیان

حمید عبداللهیان 

استاد
شماره تماس: 61117842
اتاق: طبقه چهارم، دفترم بنام خودم است.
پست الکترونیکی: 
مهرداد عربستانی

مهرداد عربستانی 

دانشیار
شماره تماس: 02161117854
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خیام عزیزی مهر

خیام عزیزی مهر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اصغر عسگری خانقاه

اصغر عسگری خانقاه (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پویا علاء الدینی

پویا علاء الدینی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یحیی علی بابائی

یحیی علی بابائی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: 61117898
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهره علی خانی

زهره علی خانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
موسی عنبری

موسی عنبری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا غفاری

غلامرضا غفاری 

دانشیار
شماره تماس: 02188012211
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرزاد غلامی

فرزاد غلامی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابراهیم فیاض

ابراهیم فیاض 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سارا فریدزاده

سارا فریدزاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا فرضی زاده

زهرا فرضی زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید احمد فیروزآبادی

سید احمد فیروزآبادی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناصر فکوهی

ناصر فکوهی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود قاضی طباطبائی

محمود قاضی طباطبائی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس قنبری باغستان

عباس قنبری باغستان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرتضی کتبی

مرتضی کتبی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین کچوئیان

حسین کچوئیان 

دانشیار
شماره تماس: 0218802223
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالحسین کلانتری

عبدالحسین کلانتری 

دانشیار
شماره تماس: 88012223
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود کوثری

مسعود کوثری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید کوششی

مجید کوششی 

استادیار
شماره تماس: 02161117896
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کوشا گرجی صفت

کوشا گرجی صفت 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اسمعیل مجدآبادی فراهانی

اسمعیل مجدآبادی فراهانی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا محسنی تبریزی

علیرضا محسنی تبریزی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین محمودیان

حسین محمودیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین میرزائی

حسین میرزائی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد میرزائی

محمد میرزائی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جمشید مصباحی پورایرانیان

جمشید مصباحی پورایرانیان (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید معیدفر

سعید معیدفر (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منیژه مقصودی

منیژه مقصودی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: 02161117893
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی منتظرقائم

مهدی منتظرقائم 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نوح منوری

نوح منوری 

استادیار
شماره تماس: 02161117849
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میثم موسائی

میثم موسائی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هوشنگ نایبی

هوشنگ نایبی 

دانشیار
شماره تماس: 02161117889
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد نادری

احمد نادری 

دانشیار
شماره تماس: 61117838
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم نجارنهاوندی

مریم نجارنهاوندی (مرحوم)

دانشیار
شماره تماس: 02161117894
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهره نجفی اصل

زهره نجفی اصل 

استادیار
شماره تماس: 0216117802
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیلیا نرسیسیانس

امیلیا نرسیسیانس (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
روح اله نصرتی

روح اله نصرتی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یونس نوربخش

یونس نوربخش 

دانشیار
شماره تماس: 02188012111
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدضیاء هاشمی

سیدضیاء هاشمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منصور وثوقی

منصور وثوقی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابوعلی ودادهیر

ابوعلی ودادهیر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 94 از 94 نتیجه
از 2