نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه جامعه شناسی

گروه جامعه شناسی


گروه آموزشی جامعه شناسی نخستین و قدیمی ترین گروه آموزشی این دانشکده است که قبل از تأسیس دانشکدة علوم اجتماعی به عنوان یکی از گروه های آموزشی در دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تشکیل شد. در سال ۱۳۳۸ ش. دورة کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در محل مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی به طور مستقل برگزار شد و متعاقب آن، رشتة مستقل کارشناسی علوم اجتماعی در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشجو پذیرفت. پس از تأسیس دانشکده علوم اجتماعی در سال ۱۳۵۱ ش. گروه آموزشی علوم اجتماعی به گروه جامعه شناسی تبدیل و گروه های آموزشی دیگر به آن اضافه شد. این گروه اکنون در مقطع کارشناسی، گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی و مقطع کارشناسی ارشد گرایش های جامعه‌شناسی ، مطالعات جوانان، پژوهشگری اجتماعی و مطالعات زنان و مقطع دکتری، گرایش های جامعه شناسی فرهنگی ، جامعه شناسی مسائل اجتماعی ، جامعه شناسی اقتصادی و اجتماعی و جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشجو می پذیرد.
 

معرفی رشته
دانش جامعه شناسی در صدد است که آگاهی ما را نسبت به ابعاد مختلف حیات اجتماعی و چگونگی حل و فصل مشکلات ناشی از زیست جمعی انسان ارتقاء دهد. به این منظور دانشجویان ضمن آشنایی با حوزه های متنوع علوم اجتماعی، رویکردهای نظری و روش شناسی های مختلف را فرا خواهند گرفت که آنها را در دستیابی به این دو هدف به لحاظ معرفتی تجهیز می کند.
از توانمندی های دانش آموختگان این گروه به موارد ذیل می توان اشاره کرد:
 انجام کارهای پژوهشی و بررسی های اقتصادی و اجتماعی؛
 مدیریت برنامه های مطالعاتی مورد نیاز دستگاه های برنامه ریز کشور؛
 اجرای برنامه ها و سیاست گذاری های اجتماعی در سطوح مختلف دستگاه های اجرایی؛
 ارزشیابی و نظارت بر برنامه ها و طرح های اجتماعی در دو سطح عملی و نظری.