نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیات علمی-ارتباطات

هیات علمی-ارتباطات


 

 

دکتر عاطفه آقایی

تلفن : 

رزومه 

  دکتر مهری بهار

  تلفن :  61117852

رزومه 

  دکتر عبداله بیچرانلو

   تلفن :  61117825

  رزومه 

دکتر علیرضا دهقان نیری

تلفن : 61117842

رزومه

دکتر اعظم راودراد

تلفن : 61117886

رزومه 

دکتر مجید سلیمانی ساسانی

تلفن : 

رزومه 

دکتراحسان شاه قاسمی

تلفن : 61117825

رزومه

دکترسعیدرضا عاملی رنانی

تلفن : 61117844

رزومه

دکتر حمید عبدالهیان

تلفن : 61117842

رزومه 

دکتر فرزاد غلامی

تلفن :

رزومه 

دکتر عباس قنبری 

تلفن : 61117824

رزومه

دکتر مسعود کوثری

تلفن : 61117824

رزومه

دکترمهدی منتظرقائم

تلفن : 61117888

رزومه