نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون دانشجویی

معاون دانشجویی


 

 دکتر زهرا فرضی زاده

 گروه برنامه ریزی اجتماعی

 farzizade@ut.ac.ir

 برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید

 

 

مسئول دفتر : زهره محمد قلی

تلفن : 61117883