نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست خوابگاه های خودگردان دارای مجوز

لیست خوابگاه های خودگردان دارای مجوز


لیست خوابگاههای خودگردان دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علم و صنعت و صندوق رفاه دانشجویان  جهت استفاده دانشجویان نوبت دوم (شبانه) متقاضی خوابگاه  به شرح ذیل اعلام می گردد:

لسیت شماره 1

لیست شماره 2

لیست شماره 3

لیست شماره 4

لیست شماره 5