نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی و دوره‌های کهاد دانشگاه تهران

دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی و دوره‌های کهاد دانشگاه تهران


بدین وسیله به اطلاع می رساند  عناوین دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران و دوره‌های کهاد دانشگاه تهران در سایت معاونت آموزشی به آدرس https://academics.ut.ac.ir بارگذاری شده و از آدرس‌های اینترنتی ذیل نیز قابل دسترسی می‌باشد.

مدل دو وجهی دوره

دوره‌های کهاد در دانشگاه تهران‌‌‌‌‌‌

 مشاهده کلیپ دوره های دو وجهی و کهاد دانشگاه تهران