نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام دوره های آموزشی فصل زمستان

ثبت نام دوره های آموزشی فصل زمستان


پیرو بخشنامه‌های شماره ۶۸۲۹/‏۱۵۵‬،۹۹۱۵۲/‏۱۵۵‬ و۱۷۶۹۴۶/‏۱۵۵ ‬ جدول زمانبندی ثبت نام دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان دانشگاه تهران در فصل زمستان ۱۳۹۸ به شرح ذیل اعلان می‌گردد.

زمان‌بندی ثبت‌نام دوره‌های سال ۱۳۹۸:

جدول زمان‌بندی ثبت‌نام دوره‌های سال ۱۳۹۸ آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان دانشگاه تهران

ردیف

بازه‌ی ثبت‌نام

شروع ثبت‌نام

پایان ثبت‌نام

شروع دوره‌ها

پایان دوره‌ها

۱

بهار

۹۸/۰۱/۲۶

۹۸/۰۱/۲۸

۳/‏۰۲/‏۹۸

۱۵/‏۰۴/‏۹۸

۲

تابستان

۲۳/‏۰۴/‏۹۸‬

۹۸/۰۴/۲۶

۹۸/۰۴/۲۹

۹۸/۰۶/۲۸

۳

پاییز

۹۸/۰۷/۷

۹۸/۰۷/۱۰

۹۸/۰۷/۱۵

۹۸/۰۹/۲۸

۴

زمستان

۰۸/‏۱۰/‏۹۸‬

۹۸/۱۰/۱۱

۹۸/۱۰/۱۴

۹۸/۱۲/۱۵

 

 

 

 

 

 

 

لیست دوره‌های فصل زمستان را از اینجا ملاحظه فرمایید . آخرین جزئیات برگزاری دوره‌ها در وب‌سایت داخلی مرکز به آدرس stc.ut.ac.ir و از طریق منوی" سامانه مدیریت آموزش کارکنان، مدیران و اساتید دانشگاه تهران" قابل مشاهده می‌باشد.