نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اساتید گروه مردم شناسی

اساتید گروه مردم شناسی


  

دکتر زهره انواری

تلفن : 

رزومه

 

دکتر مریم رفعت جاه

تلفن : 61117970

رزومه 

دکتر جلال الدین رفیع فر

تلفن : 

رزومه

دکتر مهرداد عربستانی

تلفن : 61117891

رزومه

دکتر ناصر فکوهی

تلفن : 61117855

رزومه

دکتر ابراهیم فیاض

تلفن : 61117825

رزومه

دکتر منیژه مقصودی

تلفن : 61117893

رزومه 

دکتر احمد نادری

تلفن : 61117885

رزومه

دکتر امیلی نرسسیانس

تلفن : 61117893

رزومه

دکتر روح اله نصرتی

تلفن : 61117855

رزومه

دکتر ابوعلی ودادهیر

تلفن : 61117831

رزومه