دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

تحلیل متون ارتباطی و رسانه ای

نام درس تحلیل متون ارتباطی و رسانه ای
کد درس 3106171
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز